Estás en: Portada / Sala de comunicacións / Actualidade

O Plan estratéxico de rehabilitación de Galicia contempla investimentos de máis de 56 millóns de euros

A Xunta publica hoxe no Diario Oficial de Galicia o decreto que regula os programas de rehabilitación de vivendas e edificios

A nova normativa define o marco legal das actuacións que desenvolverá o goberno galego a través do Plan estratéxico de rehabilitación durante o período 2014-2016

Tamén facilita a posta en vigor en Galicia do Plan Estatal de Fomento do Alugueiro de Vivendas, a Rehabilitación Edificatoria e a Rexeneración e Renovación Urbanas, 2013-2016
 

Santiago, 25 de febreiro de 2014.- O Diario Oficial de Galicia publica hoxe o decreto polo que se determinan os aspectos básicos dos programas autonómicos de rehabilitación de vivendas e se dan directrices para o desenvolvemento do Plan Estatal de Fomento do Aluguer de Vivendas, a Rehabilitación Edificatoria e a Rexeneración e Renovación Urbanas, 2013-2016, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Esta normativa define o marco legal das actuacións que desenvolverá o goberno galego a través do Plan estratéxico de rehabilitación durante o período 2014-2016, que foi aprobado este mes no Consello da Xunta de Galicia, e que contempla investimentos por máis de 56 millóns de euros.

O novo decreto estruturase en tres capítulos nos que se establecen as disposicións xerais, os aspectos relacionados coa rehabilitación de vivendas e a aplicación en Galicia do Plan estatal.

Disposicións xerais
O capítulo de disposicións xerais define diversos aspectos como a unidade convivencia, a forma de cálculo e ponderación dos ingresos familiares, as condicións que debe cumprir unha vivenda rural para acceder ás axudas e as dunha área de rehabilitación.

Rehabilitación
No segundo capítulo do decreto establécense as liñas xerais dos programas autonómicos de rehabilitación, con especial incidencia na figura das Áreas de Rehabilitación Integral, de gran implantación na nosa comunidade, e debuxa as liñas xerais do fomento da rehabilitación en Galicia.

Serán actuacións protexibles ao abeiro das axudas autonómicas de rehabilitación as seguintes:
• Rehabilitación de vivendas unifamiliares no medio rural
• Rehabilitación de vivendas o edificacións de vivendas en áreas de rehabilitación.
• Rehabilitación de vivendas cualificadas como de promoción pública (VPP).
• Actuacións de rehabilitación de carácter illado acollidas ao Plan Estatal de Fomento do Aluguer de Vivendas, a Rehabilitación Edificatoria e a Rexeneración e Renovación Urbanas, 2013-2016.

Polo que respecta ao tipo de obras de rehabilitación susceptibles de recibir axudas autonómicas, deberán estar comprendidas nalgún dos seguintes apartados:

• Obras de adecuación estrutural e de seguridade
• Obras de conservación dos edificios
• Obras de mellora da calidade e sustentabilidade
• Obras de adecuación das vivendas e os seus accesos á normativa vixente de accesibilidade.

Poderán promover as actuacións de rehabilitación tanto os propietarios das vivendas coma os inquilinos das mesmas, sempre que conten coa autorización dos propietarios. No caso de elementos comúns, a rehabilitación deberá ser promovida pola comunidade de veciños.

As vivendas que se rehabiliten con estas axudas deberán destinarse a domicilio habitual e permanente do promotor ou do inquilino, no suposto de que se rehabilite con destino a aluguer, non podendo beneficiarse das axudas as segundas residencias.

O tipo de axudas e o seu importe serán determinados nas correspondentes ordes de convocatoria das mesmas.

Áreas de rehabilitación
No referido ás áreas de rehabilitación integral (ARI) o Decreto regula a forma de declaración de novas ARI, algo que ata o de agora estaba regulado nos sucesivos plans de vivenda, pero o novo Plan Estatal non o fai. Por ese motivo, e dado que a Xunta vai manter unha figura de rehabilitación na que Galicia foi pioneira e que está dando moi bos resultados, era necesaria esta regulación.

As novas áreas será declaradas por resolución da Presidencia do Instituto galego da Vivenda e Solo (IGVS), a instancias dos concellos. No caso de áreas que inclúan máis dun concello, poderán ser declaradas de oficio polo IGVS. O Decreto indica a documentación que deberá achegar cada concello xunto coa solicitude de declaración.

Establécense tres tipos de áreas de rehabilitación:

• Áreas de rehabilitación integral xerais:
Son as áreas de rehabilitación integral que non pertenzan a ningunha das categorías consideradas nos apartados seguintes. Neste suposto, o ámbito delimitado deberá ter como mínimo 50 vivendas.
• Áreas de rehabilitación de conxuntos históricos:
Son as áreas de rehabilitación integral que comprendan un ámbito que teña declaración de Ben de Interese Cultural e conte cun plan especial de protección. Neste suposto, o ámbito delimitado deberá ter como mínimo 50 vivendas.
• Áreas de rehabilitación rurais:
Son as áreas de rehabilitación integral que se declaren en concellos menores de 5.000 habitantes e a súa configuración sexa predominantemente rural. Neste suposto, o ámbito delimitado deberá ter como mínimo 20 vivendas.

Continúan vixentes as áreas de rehabilitación declaradas na actualidade.

Fomento da rehabilitación
O capítulo dedicado á rehabilitación de vivendas con axudas autonómicas tamén inclúe un apartado dedicado ao seu fomento, no que se prevé que mediante Orde do titular da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas poderán aprobarse programas de financiamento, consistentes en subsidiación de préstamos ou a concesión de axudas directas.

Asemade, o IGVS creará un directorio de axentes en materia de rehabilitación, que se poñerá a disposición dos promotores de actuacións de rehabilitación co obxectivo de simplificar, facilitar e axilizar a xestión e execución das obras. O directorio unicamente terá carácter informativo e a inscrición no mesmo será voluntaria.

Plan Estatal
O último capítulo deste decreto contén as directrices para a aplicación do referido Plan en Galicia, considerando actuacións protexidas en materia de rehabilitación as que se realicen ao abeiro dos programas do mesmo.

Este Plan contempla actuacións en materia de rehabilitación e de alugueiro de vivendas, incluídas nos seguintes programas:

• Programa de fomento da rehabilitación edificatoria
• Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana
• Programa de apoio á implantación do informe de avaliación dos edificios
• Programa para o fomento de cidades sostibles e competitivas.
• Programas de fomento do aluguer

Unha vez asinado o convenio entre a Xunta de Galicia e o Ministerio de Fomento, a aplicación do Plan estatal poderá realizarse a través de resolucións da Presidencia do IGVS, o que permitirá reducir os tempos de espera ao non ser necesaria a tramitación dun decreto específico do Plan.

O decreto tamén regula a forma de calificación de vivendas protexidas (ata o de agora establecido nos sucesivos plans de vivenda), a posibilidade de que as cooperativas de vivendas sen acceso ao financiamento poidan vender a promoción a promotores inmobiliarios que si teñan acceso ao financiamento e garantan o remate da construción.

Finalmente, o decreto derroga a normativa das axudas de rehabilitación vixentes ata a actualidade, que quedan reguladas neste decreto, e o programa Aluga, excepto no referido aos contratos de alugueiro en vigor na actualidade e ata o seu remate e para os casos de adxudicación directa de vivendas no marco do “Programa de Realoxamento para as persoas afectadas por execucións hipotecarias”. O programa Aluga será substituído polas axudas de alugueiro do Plan estatal.