Iniciativas lexislativas

IX LEXISLATURA

Leis aprobadas

ANO 2015

 • Lei 1/2015, do 1 de abril, de garantía da calidade dos servizos públicos e da boa administración. Data de aprobación: 24.03.2015
 • Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Data de aprobación: 28.04.2015
 • Lei 3/2015, do 12 de xuño, de creación do Colexio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de Galicia. Data de aprobación: 9.06.2015
 • Decreto lexislativo 1/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de política industrial. Data de aprobación: 05.05.2015
 • Lei 4/2015, do 17 de xuño de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia. Data de aprobación: 09.06.2015
 • Lei 5/2015, do 26 de xuño, de dereitos e garantías da dignidade das persoas enfermas terminais. Data de aprobación: 22.06.2015
 • Lei 6/2015, do 7 de agosto, pola que se modifica a Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia. Data de aprobación: 03.08.2015
 • Lei 7/2015, do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no Parlamento de Galicia. Data de aprobación: 03.08.2015
 • Lei 8/2015, do 7 de agosto, de reforma da Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas, e do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, para a prevención da corrupción. Data de aprobación: 03.08.2015
 • Lei 9/2015, do 7 de agosto, de financiamento das formacións políticas e das fundacións e entidades vinculadas ou dependentes delas. Data de aprobación: 03.08.2015  
 • Lei 10/2015, do 31 de agosto, de modificación do artigo 48 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia. Data de aprobación: 03.08.2015

ANO 2014

 • Lei 1/2014, do 24 de marzo, para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía. Data de aprobación: 11.03.2014
 • Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais e bisexuais e intersexuais en Galicia. Data de aprobación: 8.04.2014
 • Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia. Data de aprobación: 22.04.2014
 • Lei 4/2014, do 8 de maio, pola que se modifica a Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental. Data de aprobación: 6.05.2014
 • Lei 5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración Local. Data de aprobación: 27.05.2014
 • Lei 6/2014, do 26 de xuño, pola que se modifica a Lei 14/1985, do 23 de outubro, reguladora dos xogos e apostas en Galicia. Data de aprobación: 25.06.2014
 • Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos de Galicia. Data de aprobación: 23.09.2014
 • Lei 8/2014, do 26 de setembro, de reforma da Lei 1/1993, do 13 de abril, de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade. Data de aprobación: 23.09.2014
 • Lei 9/2014, do 30 de outubro, de reforma da Lei 1/1988, do 19 de xaneiro, de iniciativa lexislativa popular ante o Parlamento de Galicia. Data de aprobación: 28.10.2014
 • Lei 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade. Data de aprobación: 25.11.2014
 • Lei 11/2014, do 30 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015. Data de aprobación: 16.12.2014
 • Lei 12/2014, do 22 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. Data de aprobación: 16.12.2014
 • Lei 13/2014, do 22 de decembro, pola que se modifica a Lei 12/2013, do 9 de decembro, de garantías de prestacións sanitarias. Data de aprobación: 16.12.2014

ANO 2013

 • Lei 1/2013, do 13 de febreiro, de modificación da Lei 13/2006, do 27 de decembro, de horarios comerciais de Galicia. Data de aprobación: 12.02.2013
 • Lei 2/2013, do 27 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013. Data de aprobación: 26.02.2013
 • Lei 3/2013, do 20 de maio, de impulso e ordenación das infraestruturas de telecomunicacións de Galicia. Data de aprobación: 14.05.2013
 • Lei 4/2013, do 30 de maio, de transporte público de persoas en vehículos de turismo de Galicia. Data de aprobación: 28.05.2013
 • Lei 5/2013, do 30 de maio, de fomento da investigación e da innovación de Galicia. Data de aprobación: 28.05.2013
 • Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia. Data de aprobación: 11.06.2013
 • Lei 7/2013, do 13 de xuño, da galeguidade. Data de aprobación: 11.06.2013
 • Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia. Data de aprobación: 25.06.2013
 • Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia. Data de aprobación: 17.12.2013
 • Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia. Data de aprobación: 26.11.2013
 • Lei 11/2013, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2014. Data de aprobación: 17.12.2013
 • Lei 12/2013, do 9 de decembro, de garantías de prestacións sanitarias. Data de aprobación: 3.12.2013
 • Lei 13/2013, do 23 de decembro, de caza de Galicia. Data de aprobación: 17.12.2013
 • Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico. Data de aprobación: 17.12.2013)
   

VIII LEXISLATURA

Leis aprobadas

ANO 2009

 • Lei 1/2009, do 15 de xuño, de modificación da Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia. Data de aprobación: 09/06/2009
 • Lei 2/2009, do 23 de xuño, pola que se modifica o texto refundido da Lei da función pública de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo. Data de aprobación: 23/06/2009
 • Lei 3/2009, do 23 de xuño, pola que se modifica o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro. Data de aprobación: 23/06/2009
 • Lei 4/2009, do 20 de outubro, de medidas tributarias relativas ao imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados para o fomento do acceso á vivenda e a sucesión empresarial. Data de aprobación: 13/10/2009
 • Lei 5/2009, do 26 de novembro, de medidas urxentes para a modernización do sector de transporte público de Galicia. Data de aprobación: 24/11/2009
 • Lei 6/2009, do 11 de decembro, de modificación da lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia. Data de aprobación: 6/12/2009
 • Lei 7/2009, do 22 de decembro, de modificación da Lei 10/1988, do 20 de xullo, de ordenación do comercio interior de Galicia. Data de aprobación: 21/12/2009
 • Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental. Data de aprobación: 21/12/2009
 • Lei 9/2009, do 23 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2010. Data de aprobación: 16/12/2009
 • Lei 10/2009, do 30 de decembro, de modificación do Decreto lexislativo 1/2005, do 10 de marzo, polo que se aproba o texto refundido das leis 7/1985, do 17 de xullo, e 4/1996, do 31 de maio, de caixas de aforros de Galicia. Data de aprobación: 29/12/2009

ANO 2010

 • Lei 1/2010, do 11 de febreiro, modificación de diversas leis de Galicia para a súa adaptación á Directiva 2006/123/CE do Parlamento europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior. Data de aprobación: 9/02/2010
 • Lei 2/2010, do 25 de marzo, de medidas urxentes de modificación da lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. Data de aprobación: 23/03/2010
 • Lei 3/2010, do 23 de xuño, pola que se modifica a Lei 9/2009, do 23 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2010. Data de aprobación: 22/06/2010
 • Lei 4/2010, do 23 de xuño, de fomento do sector naval de Galicia. Data de aprobación: 22/06/2010
 • Lei 5/2010, do 23 de xuño, pola que se establece e regula unha rede de apoio á muller embarazada. Data de aprobación: 22/06/2010
 • Lei 6/2010, do 29 de setembro, pola que se inclúe unha disposición transitoria sexta na Lei 10/2009, do 30 de decembro, de modificación do Decreto lexislativo 1/2005, do 10 de marzo, polo que se aproba o texto refundido das leis 7/1985, do 17 de xullo, e 4/1996, do 31 de maio, de caixas de aforros de Galicia. Data de aprobación: 28/09/2010.
 • Lei 7/2010, do 15 de outubro, pola que se suprime o organismo autónomo Servizo Galego de promoción da igualdade do home e da muller e se modifican determinados artigos da Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia.Data de aprobación: 13/10/2010.
 • Lei 8/2010, do 29 de outubro, de medidas tributarias no imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados para a reactivación do mercado de vivendas, da súa rehabilitación e o seu financiamento, e outras medidas tributarias. Data de aprobación: 26/10/2010
 • Lei 9/2010, do 4 de novembro,de augas de Galicia. Data de aprobación: 26/10/2010
 • Lei 10/2010, do 11 de novembro, de modificación da Lei 2/2004, do 21 de abril, pola que se crea o servizo de Gardacostas de Galicia. Data de aprobación: 9/11/2010
 • Lei 11/2010, do 17 de decembro, de prevención do consumo de bebidas alcohólicas en menores de idade. Data de aprobación: 14/12/2010
 • Lei 12/2010, do 22 de decembro, de racionalización do gasto na prestación farmacéutica da Comunidade Autónoma de Galicia. Data de aprobación: 21/12/2010
 • Lei 13/2010, do 17 de decembro, do comercio interior de Galicia. Data de aprobación: 14/12/2010
 • Lei 14/2010, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011. Data de aprobación: 21/12/2010
 • Lei 15/2010, do 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. Data de aprobación: 21/12/2010
 • Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración Xeral e o sector público autonómico. Data de aprobación: 14/12/2010

ANO 2011

 • Lei 1/2011, do 28 de febreiro, reguladora do Consello Galego da Competencia. Data de aprobación: 22/02/2011
 • Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira. Data de aprobación: 14.06.2011
 • Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia. Data de aprobación: 28.06.2011
 • Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. Data de aprobación: 28.06.2011
 • Lei 5/2011, do 30 de setembro, do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia. Data de aprobación: 27.09.2011
 • Lei 6/2011, do 13 de outubro, de mobilidade de terras. Data de aprobación: 10.10.2011
 • Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia.(Data de aprobación: 25.10.2011
 • Lei 8/2011, do 9 de novembro, do Plan galego de estatística 2012-2016. Data de aprobación: 02.11.2011
 • Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia. Data de aprobación: 02.11.2011
 • Lei 10/2011, do 28 de novembro, de acción voluntaria.(Data de aprobación: 22.11.2011
 • Lei 11/2011, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2012.(Data de aprobación: 21.12.2011
 • Lei 12/2011, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. Data de aprobación: 21.12.2011
 • Lei 13/2011, do 16 de decembro, reguladora da política industrial de Galicia.(Data de aprobación: 13.12.2011
 • Lei 14/2011, do 16 de decembro, pola que se modifica a Lei 5/1998, do 18 de decembro, de cooperativas de Galicia. Data de aprobación: 13.12.2011

ANO 2012

 • Lei 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia. Data de aprobación: 28.02.2012
 • Lei 2/2012, do 28 de marzo, galega de protección xeral das persoas consumidoras e usuarias. Data de aprobación: 27.03.2012
 • Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia. Data de aprobación: 27.03.2012
 • Lei 4/2012, do 12 de abril, da Área Metropolitana de Vigo. Data de aprobación: 10.04.2012
 • Lei 5/2012, do 15 de xuño, de bibliotecas de Galicia. Data de aprobación: 12.06.2012
 • Lei 6/2012, do 19 de xuño, de xuventude de Galicia. Data de aprobación: 12.06.2012
 • Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia. Data de aprobación: 26.06.2012
 • Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia. Data de aprobación: 26.06.2012
 • Lei 9/2012, do 3 de agosto, de adaptación das disposicións básicas do Real decreto lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade, en materia de emprego público. Data de aprobación: 02.08.2012
 • Lei 10/2012, do 3 de agosto, de modificación da estrutura do Valedor do Pobo. Data de aprobación: 02.08.2011

 

VII LEXISLATURA

Leis aprobadas

 • De modificación da Lei 4/1997, do 25 de xuño, de caza de Galicia. Data de aprobación: 17/10/2006
 • Pola que se modifica a Lei 3/1993, do 16 de abril, das parcerías e dos arrendamentos rústicos históricos de Galicia. Data de aprobación: 30/11/2005
 • De orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006. Data de aprobación: 27/12/2005
 • Do Consello Agrario Galego. Data de aprobación: 01/03/2006
 • De transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega. Data de aprobación: 20/06/2006
 • De creación do Colexio Profesional de Logopedas de Galicia. Data de aprobación: 20/06/2006
 • De creación do Colexio Profesional de Enxeñería en Informática de Galicia. Data de aprobación: 21/11/2006
 • De creación do Colexio Profesional de Xoiería, Ourivería, Pratería, Reloxería e Xemoloxía de Galicia. Data de aprobación: 21/11/2006
 • De creación do Colexio Profesional de Enxeñería Técnica en Informática de Galicia. Data de aprobación: 21/11/2006
 • De fundacións de interese galego. Data de aprobación: 21/11/2006
 • De creación do Colexio de Hixienistas Dentais de Galicia. Data de aprobación: 21/11/2006
 • De modificación da Lei 5/1999, do 21 de maio, de ordenación farmacéutica. Data de aprobación: 21/11/2006
 • Pola que se modifica a Lei 2/2000, do 21 de decembro, pola que se crea a escala de axentes facultativos ambientais de Galicia. Data de aprobación: 12/12/2006
 • De horarios comerciais de Galicia. Data de aprobación: 12/12/2006
 • Do libro e da lectura de Galicia. Data de aprobación: 12/12/2006
 • Do Plan Galego de Estatística 2007-2011. Data de aprobación: 22/12/2006
 • Da Academia de Seguridade Pública. Data de aprobación: 26/12/2006
 • De orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2007 Data de aprobación: 22/12/2006
 • Do traballo en igualdade das mulleres de Galicia. Data de aprobación: 13/03/2007
 • De prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia. Data de aprobación: 27/03/2007
 • De coordinación de policías locais. Data de aprobación: 10/04/2007
 • De emerxencias de Galicia. Data de aprobación: 24/04/2007
 • De medidas administrativas e tributarias para a conservación da superficie agraria útil e do Banco de Terras de Galicia. Data de aprobación: 08/05/2007
 • De medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia. Data de aprobación: 08/05/2007
 • De subvencións de Galicia. Data de aprobación: 29/05/2007
 • De policía de Galicia. Data de aprobación: 29/05/2007
 • Pola que se modifica a Lei 9/1995, do 10 de novembro, do Consello Consultivo de Galicia, e a Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa presidencia. Data de aprobación: 17/07/2007
 • Galega para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero. Data de aprobación: 17/07/2007
 • De modificación da Lei 4/1998, do 26 de maio , da Función Pública de Galicia. Data de aprobación: 17/07/2007
 • De creación do Colexio Oficial de Enxeñeiras/os Químicos de Galicia. Data de aprobación: 17/07/2007
 • De orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2008. Data de aprobación: 18/12/2007
 • Polo que se crea e regula o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral. Data de aprobación: 16/10/2007
 • Polo que se regula o Consello Galego de Relacións Laborais. Data de aprobación: 13/05/2008
 • De ordenación da minaría de Galicia. Data de aprobación: 13/05/2008
 • De creación do Colexio Profesional de Detectives Privados de Galicia. Data de aprobación: 08/04/2008
 • De creación da Axencia Galega de Industrias Culturais. Data de aprobación: 13/05/2008
 • Pola que se desenvolve a libre prestación de servizos de transporte marítimo de persoas en augas interiores de Galicia. Data de aprobación: 22/04/2008
 • De saúde de Galicia. Data de aprobación: 24/06/2008
 • De medidas urxentes en materia de vivenda e solo, pola que se modifica a Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. Data de aprobación: 10/06/2008
 • De protección da paisaxe de Galicia. Data de aprobación: 24/06/2008
 • De medidas tributarias en relación ao imposto sobre Sucesións e Doazóns. Data de aprobación: 14/07/2008
 • De residuos de Galicia. Data de aprobación: 21/10/2008
 • De turismo de Galicia. Data de aprobación: 25/11/2008
 • De pesca de Galicia. Data de aprobación: 25/11/2008
 • Polo que se modifica a Lei 7/1996, do 10 de xullo, de desenvolvemento comarcal e a Lei 5/2000, do 28 de decembro, de medidas fiscais e de réxime orzamentario e administrativo e se racionalizan os instrumentos de xestión comarcal e de desenvolvemento rural. Data de aprobación: 25/11/2008
 • De servizos sociais de Galicia. Data de aprobación: 25/11/2008
 • Do imposto sobre o dano medioambiental causado por determinados usos e aproveitamentos da auga embalsada. Data de aprobación: 02/12/2008
 • De vivenda de Galicia. Data de aprobación: 17/12/2008
 • De participación institucional das organizacións sindicais e empresariais máis representativas de Galicia. Data de aprobación: 17/12/2008
 • De orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2009. Data de aprobación: 17/12/2008

 

Data de actualización: XULLO 2015