Estás en: Portada / Organización / Lei de Transparencia / Normativa en tramitación

Normativa en tramitación

Información pública para presentación de posibles alegacións

Poderán presentarse cantas alegacións se estimen convenientes relativas aos textos presentados no apartado "Documentos relacionados" nun prazo de QUINCE (15) días hábiles, a contar desde o seguinte á publicación do presente anuncio. As alegación enviaranse por escrito, de forma electrónica, aos enderezos que se adxuntan para cada norma ou nas formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.

Relación de normativa en tramitación: